Junsu: Da will ich hin

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Junsu: Want to leave

Source: @1215thexiahtic
Translated by: Xiah Shining Star Germany
Shared by: WBC + Xiah Shining Star Germany